ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Проекти в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Всички учители се включват в краткосрочни обучения по проект BG051PO001-3-1-03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП РЧР