ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Новини и събития в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

НП "УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"
Стая за занимания по интереси за учениците от начален етап - Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".
Училищен стол
Осигурен е обяд в училищния стол за учениците включени в целодневна организация на учебния ден.
Ученически шкафчета
По Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по модул "Осигуряване на ученически шкафчета"са закупени шкафчета за всички ученици от I -VII клас.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /НВО/
Дати за провеждане на национално външно оценяване IV и VIIклас
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/2019 учебна година. Според желанията им, в училището ни ще се провеждат занимания по интереси за учениците от I до VII-ми клас в следните четири клуба:
План-прием за учебната 2019/2020 година
График за дейности по приема на ученици в първи клас