ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

За ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

125 години ОУ „Св. св. Кирил и Методий” –
град Девня

Училище с традиции и бъдеще!
Добре дошли в нашия сайт!Успехът на всеки човек и всяко общество тръгва от училището. Затова за нас е важно какви личности ще подготвим.

  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е най-старото училище в град Девня. Всеки втори жител на квартал Повеляново е свързал съдбата си с него. Предлага качествено обучение, съобразено с новите тенденции за интегриране на компютърните технологии във всички сфери на обществото и растящата необходимост от чуждоезиково обучение. Подготвя знаещи и можещи личности. Възпитава у учениците общочовешки ценности  и добродетели за приобщаването им към ценностната система на европейската общност.

 

С цел развиване на индивидуалните способности на учениците и улесняване на тяхната личностна и професионална реализация,  училището предлага разнородни извънкласни и извънурочни дейности.

 

Ние се стремим да изградим достойни качествени млади хора с основателно самочувствие на знаещи и можещи личности, които да градят един по-добър свят.

 

Нашата история

 

Първото училище в кв. ”Повеляново” „Св. св. Кирил и Методий” било открито през 1892 година.

 

За изграждането му през 1881 г. Министерството на народното просвещение отпуснало 1000 лева. През първата учебна година, то е имало две отделения с учител Стоян Овчаров, а на следващата – четири.

 

oudevnya-istoriya   oudevnya-istoriya

 

Новата училищна сграда била построена през 1910-1911 година. Училището имало две класни стаи и една учителска стая. Един от първите учители е Димитър Петров, който е бил и директор на училището.

 oudevnya-istoriya

 

През 30-те години издръжката на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” била подпомагана от отдаваните под наем училищни ниви. През 1967г. е построен втория етаж на училището.                       

 

oudevnya-istoriya

 

Днес ОУ „Св.св.Кирил и Методий” разполага с 13 класни стаи в два съединени корпуса, два модерно оборудвани компютърни кабинети, физкултурен салон, учителска стая,  постройка в училищния двор с работилници за обучение по труд и техника. 

Обществен съвет Вътрешни правила за достъп до обществена информация Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Мерки за повишаване качеството на образованието Стратегия за развитие на училището /2016-2020/ Бюджет 2019 г. Училищен учебен план за учебната 2019/2020 година График за провеждане на класни и контролни работи за първия учебен срок Организация на учебния ден Седмично разписание на учебните часове за първия учебен срок Финансов отчет за третото тримесичие на 2019 г. График за провеждане на консултации по учебните предмети Програма за превенция на ранното напускане на училище Годишен план за дейността на училището Правилник за дейността на училището Етичен кодекс График за провеждане на консултации с класните ръководители