ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

За ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

125 години ОУ „Св. св. Кирил и Методий” –
град Девня

Училище с традиции и бъдеще!
Добре дошли в нашия сайт!Успехът на всеки човек и всяко общество тръгва от училището. Затова за нас е важно какви личности ще подготвим.

  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е най-старото училище в град Девня. Всеки втори жител на квартал Повеляново е свързал съдбата си с него. Предлага качествено обучение, съобразено с новите тенденции за интегриране на компютърните технологии във всички сфери на обществото и растящата необходимост от чуждоезиково обучение. Подготвя знаещи и можещи личности. Възпитава у учениците общочовешки ценности  и добродетели за приобщаването им към ценностната система на европейската общност.

 

С цел развиване на индивидуалните способности на учениците и улесняване на тяхната личностна и професионална реализация,  училището предлага разнородни извънкласни и извънурочни дейности.

 

Ние се стремим да изградим достойни качествени млади хора с основателно самочувствие на знаещи и можещи личности, които да градят един по-добър свят.

 

Нашата история

 

Първото училище в кв. ”Повеляново” „Св. св. Кирил и Методий” било открито през 1892 година.

 

За изграждането му през 1881 г. Министерството на народното просвещение отпуснало 1000 лева. През първата учебна година, то е имало две отделения с учител Стоян Овчаров, а на следващата – четири.

 

oudevnya-istoriya   oudevnya-istoriya

 

Новата училищна сграда била построена през 1910-1911 година. Училището имало две класни стаи и една учителска стая. Един от първите учители е Димитър Петров, който е бил и директор на училището.

 oudevnya-istoriya

 

През 30-те години издръжката на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” била подпомагана от отдаваните под наем училищни ниви. През 1967г. е построен втория етаж на училището.                       

 

oudevnya-istoriya

 

Днес ОУ „Св.св.Кирил и Методий” разполага с 13 класни стаи в два съединени корпуса, два модерно оборудвани компютърни кабинети, физкултурен салон, учителска стая,  постройка в училищния двор с работилници за обучение по труд и техника. 

Обществен съвет Вътрешни правила за достъп до обществена информация Организация на учебния ден Програма за превенция на ранното напускане на училище Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Годишен план за дейността на училището Етичен кодекс Седмично разписание на учебните часове -II срок График на класните ръководители за консултиране на родители График за консултации по учебните предмети -II срок График за допълнително обучение за втория срок на учебната 2018/2019 г. График за провеждане на класни и контролни работи -II срок Правилник за дейноста на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Мерки за повишаване качеството на образованието Стратегия за развитие на училището /2016-2020/ Училищен учебен план за учебната 2018/2019 година Бюджет 2019 г. Финансов отчет за второто тримесичие на 2019 г.